بیانیه مأموریت و چشم انداز

missionvision.jpg

مأموریت آرنیکا:

آرنیکا شهرت خود را بر پایه رضایتمندی مشتریان از خدمات و دستگاه های ارائه شده در سطوح پیشگیری، تشخیص و درمان، در کشور و در قالب گروهی دانش محور، قرار داده است.

مأموریت ارنیکا،‌ تأمین بهترین دستگاه ها و ارائه دانش فنی مرتبط در دنیای مهندسی و پزشکی ایران است.

چشم انداز آرنیکا:

افق آرنیکا، پیشتازی در دنیای مهندسی و پزشکی ایران با تأمین با کیفیت ترین دستگاه ها و افزایش حجم تولید داخلی دستگاه های پیشرفته می باشد.