دزیمتری مطلق

بخش چهارم: دزیمتری مطلق
توضیحات

1-4: High-Performance Reference Class Electrometers

2-4: WP1D Water Phantom

3-4: WP34 Calibration Water Phantom

4-4: Absolute Dosimetry Detectors

5-4: Solid State Phantoms

6-4: Radioactive Check Devices

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید